Rioolkeuring

Vanaf 1 januari 2011 is de keuring van private riolering bij nieuwbouw en grote verbouwingen verplicht. Hierbij wordt vooral de scheiding tussen regenwaterafvoersysteem (RWA) en droog weer afvoersysteem (DWA) gecontroleerd worden.

De desbetreffende wetgeving wordt gebundeld in Vlarem II (01/08/2008), het zoneringsbesluit (10/03/2006), de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (01/10/2004), de eventueel strengere provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en het aansluitreglement.

Rioolkeuring
Rioolkeuring

Keuring privé-riolering

De keuring spitst zich vooral toe op de scheiding tussen RWA (hemelwater) en DWA (afvalwater):

Daken en verharde oppervlakken mogen niet zonder meer op het DWA worden aangesloten. In eerste instantie dienen volgende stappen doorlopen te worden (“Ladder van Lansink”), in volgorde van prioriteit:

 • Opvang in hemelwaterput voor hergebruik
 • Infiltratie op eigen terrein
 • Buffering met vertraagd lozen
 • Lozing in het RWA

Grijs (keuken, badkamer,…) en zwart (WC) water dienen, naargelang de ligging van de woning volgens het zoneringsbesluit,

 • rechtstreeks aangesloten te worden op de aanwezige riolering (centraal gebied)
 • rechtstreeks of via een septische put aangesloten te worden op de aanwezige riolering (collectief geoptimaliseerd gebied)
 • via een septische put aangesloten te worden op de aanwezige riolering (collectief te optimaliseren gebied)
 • aangesloten te worden op een IBA (“individuele behandelingsinstallatie afvalwater) (individueel te optimaliseren buitengebied)

Daarnaast worden ook nog volgende zaken nagegaan:

 • volumes van hemelwaterput en eventueel septische put volgens de geldende regelgeving
 • mogelijkheid tot hergebruik van hemelwater
 • aanwezigheid van infiltratievoorzieningen
 • correcte aansluiting van de overlopen

Tot slot wordt ook de praktische uitvoering van het systeem onder de loep genomen (aanwezigheid van tegenhelling, risico-aansluitingen, groendaken, ...)

Benodigde elementen

Voor een vlotte keuring van de privé-riolering en het vermijden van een eventuele herkeuring dienen volgende elementen aanwezig te zijn:

 • As-built (!) rioleringsplan
 • Bouwvergunning
 • Foto’s van de aanleg van de privé-riolering
 • Technische fiches of facturen van gebruikte materialen, hemelwaterputten, ...
 • Pompinstallatie voor hergebruik regenwater (of factuur van aankoop)

Vooral door middel van foto’s kan vrij vlot nagegaan worden of er al dan niet een scheiding is tussen RWA en DWA. Hierbij zijn niet zozeer detailfoto’s van de buizen van belang, maar wel algemene foto’s van de situatie zodat het traject snel gevolgd kan worden.

Keuring privé-riolering – praktisch

De afkoppeling tussen RWA en DWA kan op verschillende manieren nagegaan worden:

 • visuele controle: het as built rioleringsplan wordt getoetst aan de werkelijke situatie
 • rooktest: door inblazen van rook in het RWA (of DWA) kunnen de aansluitpunten gecontroleerd worden
 • geluidstest: door inbrengen van twee geluidsbronnen met verschillende frequentie in enerzijds RWA en anderzijds DWA kan op elk punt van het systeem de corresponderende frequentie gemeten worden
 • cameratest: door inbrengen van een camera in het buizensysteem kan het traject gevolgd worden
 • kleurvloeistof: door inbrengen van een gekleurde vloeistof in het buizensysteem kan nagegaan worden waar deze uitmondt

Hierbij is de ene techniek al iets omslachtiger dan de andere.

Tot slot nog deze bemerking: indien de keuring plaatsvindt op het juiste moment van de bouwfase, kan deze vrij vlot verlopen. Wanneer het volledige rioleringssysteem is aangelegd en alle gleuven liggen open, kan een eenvoudige visuele controle gedaan worden. Echter zal in deze fase hoogst waarschijnlijk nog geen regenwaterpomp voor handen zijn, zodat dit dan achteraf nog bewezen dient te worden.